Protokoller

2021

Kort titel Forklarende titel
AA1833 Videnskabeligt forsøg til behandling afbl.a. ikke-småcellet-lungekræft med spredning med personspecifik kræftvaccine (neo-antigen-vaccine) i kombination med standard immunterapi.
ACHILES Et randomiseret fase II studie, der sammenligner atezolizumab efter konkomitant kemo-stråleterapi med kemo-stråleterapi alene i småcellet lungecancer med begrænset sygdom
Alina/BO40336 Et fase 3, ikke-blindet, randomiseret studie til at evaluere effekt og sikkerhed af adj. alectinib versus adj. platin-baseret kemoterapi hos patienter med komplet resekteret stadie Ib til stadie IIIa ALK positiv ikke-småcellet lungekræft
ASPECT Personlig innovativ tilgang til strålebehandling af lungekræft
BioNis Non-interventions biomarkørstudie på patienter med NSCLC fra histologisk verificeret adenokarcinom, som er egnet til behandling med Vargatef® ifølge det godkendte produktresumé.
CodeBreak 200 Et fase 3 multicenter, randomiseret, åbent, aktiv-kontrolleret studie, der undersøger AMG 510 versus docetaxel i behandlingen af tidligere behandlet lokal fremskreden og ikke-resektabel eller metastatisk NSCLC med muteret KRAS p.G12C
Erlotinib-PK Et studie i variation i plasmakoncentration hos patienter med lungekræft i behandling med erlotinib (tarceva).
FIOL Et fase II etarmet studie af osimertinib hos patienter med lokalavanceret eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft.
GO41717

 (Skyscraber-01)

Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, fase 3 forsøg der undersøger tiragolumab et anti-tigit antistof i kombination med atezolizumab sammenlignet med placebo i kombination med atezolizumab hos patienter med tidligere ubehandlet lokal fremskreden ikke-resektabel eller metastatisk PD-L1 selekteret NSCLC.
HERAN Strålebehandling ved kræft i lungerne – Et forsøg med inhomogen strålebehandling
HI-AIM Højintens træning af patienter med lungekræft for at mobilisere immunsystemet.
Hilus Fase II studie med stereotaktisk strålebehandling til patienter med centralt placerede lunge tumorer.
LUCAS Protokollen Biomarkører hos patienter med lungecancer – giver de ny information om diagnose, behandlingseffekt og prognose?
MeRmaiD-1 Et blindet og placebokontrolleret lodtrækningsforsøg for at undersøge virkningen af durvalumab og kemoterapi hos patienter med NSCLC, der har fået fjernet tumor ved operation
MK-7684A-002 Et fase II forsøg med MK-7684A +/-docetaxel eller docetaxel alene til patienter med ikke-småcellet lungekræft med spredning
MonAlec Undersøgelse af cirkulerende tumor DNA hos NSCLC-patienter behandlet med alectinib
MR af hjerne MR til tidlig respons evaluering af strålebehandling af hjernemetastaser
NARLAL 2 Strålebehandling til lokalt avanceret lungekræft – Heterogen FDG-guidet dosiseskalering med samtidig Navelbine
Navigate Navigate – Intervention ifa individuel støtte til sårbare lunge-kræftpatienter

til forbedring af overlevelse blandt sårbare lungekræftpatienter

PACE-Mobil-PBL En rehabiliterende indsats til ældre patienter med bl.a. lungekræft
PARAT Palliativ stråleterapi til patienter med lungekræft – et randomiseret multicenter fase III forsøg
SAVANNAH Et enkeltgruppeforsøg i fase II til vurdering af virkningen ved osimertinib i kombination med savolitinib hos patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet EGFRm+- og MET+ lungekræft, som har oplevet forværring af deres sygdom efter behandling med osimertinib
THORA Et randomiseret fase 2 studie, som sammenligner 2 regimer med hyperfraktioneret lungebestråling hos patienter med småcellet lungekræft (SCLC) og begrænset sygdom (THORA-studiet).