DLCG historie

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) blev etableret i 1992, idet kliniske data tydede på, at prognosen for lungecancer gradvist var blevet forringet i Danmark sammenlignet med andre lande.

Styregruppen i den Danske Lunge Cancer Gruppe består af repræsentanter fra lægevidenskabelige specialer, fysioterapeuter, patientforening, Kræftens Bekæmpelse samt Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Der er til DLCG tilknyttet en række uafhængige arbejdsgrupper og DLCG er associeret til en række forsknings- og udviklingsprojekter.

Af styregruppens udredningsrapport fra 1994 fremgik det, at der var væsentlige forskelle i de anvendte diagnostiske kriterier og terapeutiske procedurer. Disse forhold dokumenterede et betydeligt behov for udarbejdelse af ensartede retningslinier, hvorfor det blev besluttet, at der snarest blev udarbejdet nationale retningslinier for visitation, diagnostik og behandling af patienter med lungecancer.

I 1996 blev udkastet til et nationalt referenceprogram sendt til høring, og det blev med få ændringer udgivet i 1998 af Sundhedsstyrelsen som det officielle faglige grundlag for diagnostik og behandling af patienter med lungecancer i Danmark. Referenceprogrammet er siden opdateret og kan læses her på siden.

Rekommandationerne er løbende udmøntet fagligt og organisatorisk, idet der er tilført en del af de nødvendige ressourcer. Ressourcebehovet er dog yderligere forstærket med ventetidsgarantier, Pakkeforløb og den forventede stigning i antallet af patienter, som henvises til undersøgelse, udredning og behandling.

Styregruppen har siden 1996 arbejdet med udviklingen af en national database. En ensartet registrering af samtlige patientforløb har primært til formål at kvalitetssikre de faglige aktiviteter i relation til referenceprogrammet, og kan ligeledes dokumentere omfanget og indholdet af disse i relation til fx geografiske forhold og ventetidsgarantien. De kliniske data udgør endvidere en vidensbank og et dokumentationsredskab for kliniske og videnskabelige aktiviteter.

Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) blev endeligt etableret i 1999 med økonomisk støtte fra Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet, Kræftens Bekæmpelse og ikke mindst Odense Universitetshospital. Registeret er tilknyttet thoraxkirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital, og registreringen blev påbegyndt januar 2000.