Forskningsrelaterede projekter

Dansk Lunge Cancer Register har i de forløbne år udleveret data eller givet tilladelse til udlevering af data til følgende forskningsprojekter:

 1. Social ulighed og behandling af lungekræft v/ Susanne Steding-Jessen Kræftens Bekæmpelse
 1. Comorbidity and lung cancer v/ Margreet Lüchtenborg Thames Cancer Registry King’s College London
 1. Udtræk vedr. pneumonektomier, sleeve-lobektomier, 30 dages mortalitet og overlevelse til Vitas Nekrasas, Ålborg
 1. Social ulighed og lungekræft v/ Susanne Oksbjerg Dalton, Cancerregisteret
 1. Mediastinal spredning for patienter med ikke småcellet lungecancer v/ Jens Echardt OUH
 1. ”Upstaging” efter operation for NSCLC stadium 1. Indflydelse af operationsmetode v/ Peter Licht OUH
 1. Links between timeliness of care and mortality in lung cancer patients v/ Lotte L. Rønfeldt
 1. Variation I kvalitet – pakkeforløb på kræftområdet v/ Anne Z. Kudsk Syddansk Universitet
 1. Hyppighed af uerkendt N2-sygdom efter EBUS i LA og GA v/ Katrine Lawaetz Kristensen, OUH
 1. Debut af lungekræft før 40-års-alderen: forskelle i subtyper og prognoser sammenlignet med senere debut? v/ Uffe Bødtger, Næstved Sygehus
 1. Kliniske epidemiologiske studier af proces- og resultatmål for patienter indlagt på akkrediterede sygehus i Danmark v/Anne mette Falstie-Jensen, IKAS
 1. Sammenhæng mellem akkreditering af de danske sygehuse og udvikling i klinisk proces kvalitet v/Søen Bie Bogh, Center for kvalitet
 1. Operationsmetodens betydning for lungekræft patienter. En Case – kontrol studie med 1500 patienter v/ Lykke Østergaard Laursen, Thoraxkirurgisk afdeling, Rigshospitalet
 1. Productivity, Quality of Health care, and Patient Outcome in Danish Hospitals v/Marie Louise Overgaard Svendsen, Klinisk, Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 1. Variation i Kvalitet – pakkeforløb på kræftområdet v/Anne Z. Kudsk, Syddansk Universitet
 1. Kliniske epidemiologiske studier af proces- og resultatmål for patienter indlagt på akkrediterede sygehus i Danmark v/Anne mette Falstie-Jensen, IKAS
 1. Sammenhæng mellem akkreditering af de danske sygehuse og udvikling i klinisk proces kvalitet v/Søen Bie Bogh, Center for kvalitet
 1. Operationsmetodens betydning for lungekræft patienter. En Case – kontrol studie med 1500 patienter v/ Lykke Østergaard Laursen, Thoraxkirurgisk afdeling, Rigshospitalet
 1. Productivity, Quality of Health care, and Patient Outcome in Danish Hospitals v/Marie Louise Overgaard Svendsen, Klinisk, Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 1. Variation i Kvalitet – pakkeforløb på kræftområdet v/Anne Z. Kudsk, Syddansk Universitet
 1. Lungekirurgi ved oligometastatisk ikke-småcellet lungekræft (NSCLC): Nationale data v/Peter B. Licht, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T, Odense Universitetshospital
 1. Patienters brug af almen praksis konsultationer, diagnostiske undersøgelser og medicin i året op til en lungecancer diagnose v/Louise Mahncke Guldbrandt, Aarhus Universitet
 1. Stereotaktisk strålebehandling til patienter med lokal ikke-småcellet lungecancer – comorbiditet, effekt og toksicitet af behandling v/Stefan Starup Jeppesen, onkologisk afdeling, Odense Universitethospital
 1. The impact of prevalent versus incident of atrial fibrillation on the long-term outcome in patients operated for lung cancer v/Lars Riber, Hjerte-, Lunge- Karkirurgisk afdeling T, Odense Universitetshospital
 1. Incidensen af venøse tromboembolier hos patienter opereret for primær lungecancer. v/Thomas Decker Christensen, Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk afdeling T, Aarhus Universitetshospital
 1. Residential exposure to traffic noise and cancer survival v/Nina Roswall, Kræftens Bekæmpelse
 1. Variation in general Practice use of Chest XZ-ray and Lung Cancer Outcome v/ Peter Vedsted, Forskningsenheden for Almen Praksis, Århus
 1. Sammenspil mellem depression og forsinkelse I diagnosticering og behandling blandt patienter med lungekræft v/Maria Iachina, Afdeling for Kvalitet og Forskning, Kompetencecenter Syd, Odense Universitetshospital
 1. ICBP-5 Ko-morbiditet og tidlig død efter lungecancer v/ Kristoffer Lande Andersen, Sundhedsstyrelsen
 1. Danskere overlever kræft dårligst – årsager skal findes v/ Marianne Steding-Jessen, Kræftens Bekæmpelse
 1. Sammenligning af Patienters Rapporterede Outcome Mål fra elektroniske besvarelser og papir besvarelser for lungecancer patienter v/ Pavithra Mariadas, Center for Klinisk Epidemiologi, SDU
 1. Evaluering af PROLUC 2 projekt – Patientrapporterede oplysninger, lungecancer 2 v/ Liv Dørflinger, Kræftens Bekæmpelse
 1. Betydningen af psykosociale faktorer i behandlingsforløb for lungekræftpatienter, v/ Liv Dørflinger, Kræftens Bekæmpelse
 1. Debut af lungekræft før 40-års-alderen: Forskelle i subtyper og prognose sammenlignet med senere debut? Et epidemiologisk studie af data fra Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) v/Uffe Bødtger, Lungemedicinsk afd., Næstved Sygehus
 1. The patient pathway for recurrence of cancer – investigating the role of general practice v/Peter Vedsted, Forskningsenheden for Almen Praksis
 1. Patientrapporteret livskvalitet hos lungecancer patienter – Anvendelses af patientrapporterede outcome mål (PROM) som kvalitetsindikator v/Majken Munk Brønserud, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afd. T, OUH
 1. Travel burden and treatment for lung cancer v/Ali Imad El-Akkawi, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afd. T, OUH
 1. Validering af IASCL’s TNM staging system v/Mark Krasnik, Enhed for kvalitet og data, afsnit 7831, Rigshospitalet
 1. Stereotaktisk strålebehandling til patienter med lokal ikke-småcellet lungecancer – comorbiditet, effekt og toksicitet af behandling v/Stefan Starup Jeppesen, Onkologisk afd., OUH
 1. Tidlig opsporing af lungefibrose v/Nils Hoyer, Lungemedicinsk forskningsenhed, Gentofte Hospital