Statutter for patologi-udvalget under

Dansk Lunge Cancer gruppe (DLCG)

Definition
Patologiudvalget er en videnskabelig arbejdsgruppe med reference til DLCG´s Styregruppe (herefter kaldet Styregruppen).

Formål
Patologiudvalget har som formål:

  • At rådgive Styregruppen i spørgsmål om pato-anatomisk diagnostik indenfor lunge cancer patologi
  • At varetage rådgivning vedrørende pato-anatomisk diagnostik overfor de enkelte patologiafdelinger i Danmark
  • At kvalitetssikre patoanatomisk diagnostik gennem løbende opdateringer af de udarbejdede pato-anatomiske retningslinier (DPAS’s nationale retningslinjer (www.danskpatologi.dk)
  • At initiere og koordinere videnskabelige projekter eller delprojekter i pato-anatomisk regi
  • At samarbejde med andre arbejdsgrupper og udvalg indenfor rammerne af DLCG, med henblik på løsning af fælles faglige problemstillinger.
  • At varetage patologiens interesser i DLCG 

Sammensætning
Patologer, der på danske patologiafdelinger beskæftiger sig med lungepatologi (såvel benigne som maligne sygdomme) er samlet i ”sammenslutningen af lungepatologer” (DaLuPa). Denne gruppe udgør den patoanatomiske arbejdsgruppe, herefter kaldet ”patologiudvalget under DLCG”. 

Gruppen udvælger en formand og en suppleant for formand. Formanden er gruppens repræsentant i Styregruppen for DLCG. Valgperioden for begge er 3 år med mulighed for genvalg. 

Et medlem af patologi-udvalget under DLCG er det medlem, som er udpeget af DPAS som medlem af Styregruppen for DLCG. Valgperioden er også her 3 år med mulighed for genvalg i henhold til gældende valgregler for DPAS. 

Arbejdsgrupper under patologiudvalget:

                      Arbejdsgrupper til løbende revidering af de nationale retningslinier

                      Arbejdsgruppe vedr. kodning af lungetumorer

Herudover kan patologiudvalget under DLCG efter behov nedsætte andre arbejdsgrupper. 

Mødeaktivitet

Der afholdes minimum et årligt møde i patologi-udvalget under DLCG. Mødet afholdes i begyndelsen af året, og det tilstræbes at skifte mellem København og Fyn/Jylland. 

Indkaldelse til mødet med dagsorden samt det praktiske arrangement påhviler formanden og værtsafdelingen.

Emner der ønskes på dagsordenen skal meddeles formanden senest 4 uger for mødets afholdelse.

Der udarbejdes et kort referat af mødet med kopi til Styregruppen.

Patologiudvalget kan udover det faste årlige møde efter indstilling fra formanden eller på begæring af mindst 3 af udvalgets medlemmer holde ad hoc møder. Formanden sørger for, at der udpeges en værtsafdeling, og at denne sammen med formanden udarbejder dagsorden samt med mindst 4 ugers varsel indkalder til mødet.  

 

Revideret d. 8. januar 2014

Patologiudvalget under DLCG

 

Print | Tilbage | Top

Sidst opdateret 27. januar 2014