Møde i DLCG-FU-møde, Afd. T, Konf. 1, OUH, Tirsdag den 24.september 2013 kl. 15.00-18.00

Deltager: Jens Benn Sørensen, Torben Riis Rasmussen, Anders Green, Maria Iachina, Erik Jakobsen, Anders Mellemgaard.

Afbud: Kell Østerlind, Birgit Guldhammer Skov, Rikke Guldberg Sørensen, Jørgen Østergaard, Hans Pilegaard.

1.       Valg af ordstyrer
TRR

2.       Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

3.       Meddelelser
a.       DLCG og DMCG
i.      (Manglende) høringsfase for revideret bekendtgørelse for drift og anvenselde af kliniske databaser.
TRR orienterede.
ii.      10. millioner fra KB til databaserelaterede projekter.
Alle grupper under DLCG er orienteret om proceduren for ansøgningen via link på lungecancer.dk. Bevillingen skal udbetales i 2013, afrapporteres i løbet af 2 år. Der er ikke kommet nogen ansøgninger vedr. DLCR endnu. Hver database kan søge om 2 projekter, DLCR søger om et ph.d projekt. EJA opfordrer alle til at søge, såfremt der er nogle relevante projekter.  
iii.     
Ny RKKP/DMCG ressourceperson
Pr. 09.09.13 har Databasernes Fællessekretariat ansat Reservelæge Mary Nguyen Nielsen som DMCG-ressourceperson.

b.    DLCR v/EJA
i.    Status for drift af DNKK
Tidsplanen følges. Antallet af forløb pr. juni 2013 i DLCR-DNKK svare nogenlunde til hvad der var i DLCR4 på samme tidspunkt i 2012.
Sidste opdateringer bliver lagt på i løbet af oktober. CSC mangler ressourcer, hvorfor arbejdsgangen er meget langsommelig og ikke tilfredstillende for os.
7. november bliver data fra DCLC4 konverteret til DLCR-DNKK.
Efterflg. er det planen at hente samtlige lungecancer patienter fra LPR tilbage til 2000 for at få totalpopulationen af lungecancer-patienter, men arbejdsgangen herfor er ikke færdigplanlagt endnu.
ii.      Økonomi
Det ser ud til at budgettet holder.
iii.      Revideret patologi-alogritme
Efter ønske på årsmødet er patologialgoritmen ændret, således at hvis der er angivet yderligere patologikode til "metastase fra primær lungecancer" og "anden malign primær lungecancer", bliver patienten klassificeret i den anden kode. EJA taler med Birgit om forslag til yderligere ændringer. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.

4.       Årsrapport 2014
a.       Tidsplan
Tidsplanen er lidt stram i år pga. nye arbejdsgange. For at overholde kravet om afrapportering i første halvår, og for at kunne afholde årsmødet inden sommerferien, ændres der i planen, således at deltagerne til årsmødet vil få tilsendt en elektronisk udgave af årsrapporten få dage før mødets afholdelse. På mødet vil der blive udleveret en trykt udgave, ligesom der vil blive udsendt rapport til øvrige modtagere i dagene derefter.
b.      Skabelon
Der er ønske om at slanke rapporten væsentligt. Bestyrelsen skal inden mødet i november fremsende forslag til Charlotte charlotte.rasmussen@rsyd.dk til hvilke tabeller og grafer, som de mener kan udgå i kommende rapport. På mødet vil det blive besluttet, hvad der skal være med i rapporten fremover.
c.       Indikatorer
På årsmødet blev der snakket om ændring af indikatorer efter nye gældende regler for ventetider. På kommende bestyrelsesmøde i november skal det besluttes, om indikator III (ventetidsindikatoren) skal udgå, da disse er i fokus i rapporteringerne fra Serum Inst..
EJA vil udarbejde forslag til en evt. ny indikator vedr. kontrolforløb efter lungecancer, som kunne være en ny indikator.
d.      DLCG/R årsberetning
Jævnfør vores bevillingsbrev skal der udarbejdes årsberetning senest den 10.02.14.
Der er nu en skabelon, som den skal udarbejdes i henhold til. 

5.       Forskningssamarbejde
a.       Status for PRO-projektet med KB
Processen er i gang, men den administrative procedure er endnu ikke aftalt med sekretariaterne på de involverede afdelinger.
b.      Forskningsudtræk 2013
Udleveret oversigt over udleverede dataudtræk.
c.       Publikationer 2013
Fremsendt pr. mail.

6.       DLCG-involvering i igangværende arbejde i Sundhedsstyrelsen
TRR og JBS deltager i møderne vedr. opfølgningsprogram for lungecancer og pakkeforløb for mesotheliom.

7.       Opdatering af referenceprogram
a.       Status
Udredningsdelen er sendt til revision hos afsnitsforfatterne. Planlagt samskrivning af revisioner i starten af december 2013.
Vedr. kirurgidelen er der en ph.d.-studerende fra Skejby afsat til at gennemgå teksten. Tager udgangspunkt i det skotske og engelske referenceprogram. Arbejdet forventes færdigt inden nytår.
Onkologi er opdateret fra juni 2013 og findes på DOLG’s hjemmesiden www.dolg.dk .
b.      Nye ESTS guideline for preoperativ mediastinal lymfeknude staging – implementering af den nye IASLC lymfeknudemapning?
Materiale fremsendt forud for mødet. 

8.       Kommende møder
a.       Bestyrelsesmøde 21/11-2013 i Kbh.
Jens sørger for relevante lokaler.
b.      Næste FU-møde
Onsdag den 5. februar 2016 i Odense
c.       Vintermøde
Det besluttes ikke at holde vintermøde denne sæson - bl.a. pga. Nordisk Thorax-Onkologisk Symposium i København i januar 2014.

9.       Eventuelt
Ønskede incidensdatabase vedr. mesotheliomer kan ikke starte i DLCR endnu, da CSC Scandihealth ikke har ressoucer til mere arbejde i øjeblikket.

Referent Charlotte Rasmussen

 

 

 

 

 

 

Print | Tilbage | Top

Sidst opdateret 16. oktober 2013