På basis af de indrapporterede data udarbejdes et antal rapporter. De deltagende afdelinger kan til enhver tid hente opgørelser over egne data, enten i form af en kort rapport, der viser sammentællinger over patientmaterialet i en forud bestemt periode, eller selve patientmaterialet i form af "rådata". Disse data er frit tilgængelige over det lukkede netværk for alle registrerede brugere på af- delingen. Hentes rådata er disse omfattet af registerlovgivningen. 

En gang årligt eller efter behov udarbejdes desuden en status- rapport over lungecancer behandlingen i Danmark. Denne rapport viser nationale sammentællinger og datas gennemsnit og spredning samt forholder sig til de kvalitetsindikatorer og -mål, som er opstillet af Dansk Lunge Cancer Gruppe. I statusrapporten er anført regionale forskelle og sammenligninger, men ikke sammenligninger mellem afdelinger. Til de tilsluttede afdelinger udarbejdes en årsrapport, hvori anføres den pågældende afdelings resultater sammenlignet med lands resultater. Det mhp. at afdelingen kan identificere egne resultater og løbende monitorere udviklingen. Endelig udarbejdes en række temarapporter der beskriver aktuelle områder f.eks. kønsspecifikke udviklingstendenser.
Print | Tilbage | Top

Sidst opdateret 8. december 2008