Vedtægter for Dansk Lunge Cancer Gruppe       
     

Juni 2002

Nedenstående vedtægter formaliserer forretningsordnen og arbejdsgangene i Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG).

§ 1
DLCGs formål er at:
1) Sikre ensartet kvalitet i diagnostik og behandling af lungecancer i Danmark - og sikre, at denne er af international standard.
2) Udarbejde, udgive og opdatere et Referenceprogram for diagnostik og behandling af lungecancer.
3) Forestå ledelsen og udviklingen af Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) samt sikre at dette kan fungere som database for kliniske udviklingsprojekter.
4) Gennem nedsættelse af arbejdsgrupper sikre at: udviklingsområder overvåges - at samarbejdet indenfor specialer og fagområder styrkes og koordineres - at udviklingen indenfor tværfaglige indsatsområder initieres og stimuleres.
5) Iværksætte og støtte klinisk og klinisk-eksperimentelle udviklingsprojekter indenfor diagnostik og behandling.
6) Offentliggøre viden om lungecancer.

§ 2
1) DLCGs Styregruppe udgøres af repræsentanter udpeget af de videnskabelige selskaber og faglige organisationer som er involveret i diagnostik samt i pleje og behandling af patienter med lungekræft og af repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse.
2) Formænd for arbejdsgrupper samt lederen af Registret indgår i Styregruppen.
3) Styregruppen ledes af et formandskab omfattende formand - næstformand og den faglige sekretær.
4) Formandskabet udpeges af styregruppen med en funktionsperiode for alle poster på 4 år. Genvalg kan finde sted.
5) Formandskabet varetager det daglige arbejde og orienterer løbende styregruppen herom - sikrer kontakten til arbejdsgrupperne
og pressen - godkender ansøgte projekter samt udarbejder referater og tilrettelægger mødevirksomhed.
6) Styregruppen mødes to gange årligt. På forårsmødet drøftes Registrets årsrapport med henblik på at udarbejde DLCGs kommentarer til rapporten. På efterårsmødet planlægges DLCGs årsmøde, som afholdes i juni. Efter behov indkaldes styregruppen ekstraordinært.
7) Forretningsordnen kan ændres efter beslutning i Styregruppen. Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte evt. ved fuldmagt.

§ 3
1) Dansk Lunge Cancer Register.
Forretningsudvalget samt registrets leder udpeges af Styregruppen. Disse har med reference til Styregruppen ansvaret for driften og udviklingen af registret. Registrets sekretariat skal sikre indhentning og behandling af data samt yde support til de tilsluttede afdelinger. Udvalget afholder møde 3 - 4 gange årligt og udarbejder forslag til Styregruppens kommentarer til årsrapporten.
2) Dansk Onkologisk Lungecancer Gruppe (DOLG).
Består af de behandlingsansvarlige fra de onkologiske afdelinger. Formanden vælges af gruppen i henhold til DOLGs vedtægter. Har til opgave at udarbejde og gennemføre kliniske/eksperimentelle behandlingsprotokoller.

§ 4
Styregruppen kan nedsætte arbejdsgrupper. Styregruppen formulerer gruppens kommissorium og udpeger sædvanligvis gruppens formand
og eventuelt hele gruppen. Styregruppen tilsendes referater samt orienteres om projekter.

Gruppens medlemmer skal orientere deres videnskabelige selskab om medlemskabet.

1) Skreeningsgruppen.
Har til opgave at overvåge og initiere projekter med henblik på tidlig diagnostik af lungecancer.

2) Varslingsgruppen.
Har til opgave at overvåge og orientere om de udviklingsområder som ikke dækkes af andre grupper.

3) Dansk Kirurgisk Lungecancer Gruppe.
Har til opgave at sikre at rekommandationerne vedrørende den kirurgiske behandling følges og udvikles.

4) Mesotheliom - diagnostik og behandling.
Har til opgave at sikre optimal diagnostik og behandling.

§ 5
Forslag til videnskabelige projekter behandles løbende af formandskabet. Dette udarbejder indstilling og indhenter efter projektets
karakter vurdering fra Registrets leder, evt. fra en af arbejdsgrupperne.

§ 6
Til møderne i Styregruppen udsendes der forinden dagsorden og mødemateriale. Møderne indeholder som faste dagsordenspunkter:
a: Godkendelse af referat
b: Orientering fra formandskabet
c: Orientering fra arbejdsgrupper
d: Behandling af projektforslag
e: Godkendelse af årsrapport (forårsmødet)
f: Program for årsmødet (efterårsmødet)
g: Eventuelt
h: Tid for næste møde

§ 7
Ovenstående forretningsorden er vedtaget på Styregruppens møde d. 30. maj 2002.
Print | Tilbage | Top

Sidst opdateret 3. oktober 2016